Në Dhomat e Sp,eci,aliz,ua,ra në Ha,gë ka përfunduar për sot se,an,ca gj,yqë,so,re ndaj ish-pjesëtarit të Usht,r,isë Çlirimtare të Kosovës, Salih Mustafa.Është dëgjuar dësh,mita,rja e Zyrës së Pr,okur,ori,t të Spe,cia,lizu,ar (ZPS), dëshmia e së cilës në pjesën më të madhe të sea,nc,ës ka vijuar e mby,llur për publikun. Kryetarja e trupit gjy,ku,es ka thënë se se,anca do të vazhdojë nesër me të njëjtën dësh,mit,are të mbr,ojtur.Dëshmitarja, e cila mban k,odin W04676, në seancë publike ka thënë se ka qenë pjesë në një zhva,rr,im në fshatin Zllash.Në seancën e sotme ajo ka thënë se kanë shkuar në një mal në thellësi të fshatit, së bashku me ba,banë e vi,k,timë,s, për ta zhv,arr,os,ur atë.

Id,enti,te,ti i saj nuk është i ditur për p,ub,lik,un sikurse roli i saj në ngja,rj,en e zhva,rri,mi,t në të cilën pret,en,don se ka qenë prezent.Pyetjet e mbro,jt,jes së Mustafës kanë vijuar tërë,sisht të mby,llura, sikurse ato sht,esë nga pr,oku,rori,a.

Në gjy,ki,m,in ndaj Mustafës deri tani janë dëgjuar gjas,htë dësh,mitar,ë, të gjithë të mbro,jtur, id,ent,itet,i i të cilëve nuk është bërë i ditur për publikun.Gj,yk,im,i ka filluar më 15 shtator 2021 dhe është i pari në Dh,omat e Sp,ecia,liz,uar,a të Kosovës në Ha,gë, e Salih Mustafa është i arr,es,tuar,i i parë nga Spe,cial,ja.

Akta,kuz,a ndaj Mustafës është konfirmuar më 12 qershor 2020, ndërsa ai u arr,est,ua më 24 shtator të vitit të kaluar, me pr,et,en,dime për kr,ime lu,ft,e.Ai po qëndron në qendrën e para,bu,rgi,mit në H,agë, ndërsa në deklarimin e tij para tr,up,it gjy,ku,es është dekl,aruar i paf,ajs,hë,m./KP

By